Currently TXing
Time (America/Boise) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 °C 0 %
0%
10 days, 14 hrs, 12 mins, 5 s 10 days, 10 hrs, 42 mins, 46 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
12%
52.1 GB 6.49 GB 61.75 GB
iCloud /media/psf/iCloud
8%
1.68 TB 139.09 GB 1.82 TB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Boise) Callsign
2023-01-30 03:19:30N7MKY
2023-01-30 03:19:30KJ7JAS
2023-01-30 03:19:30N7MKY
2023-01-30 03:19:30WA7IT
Last Heard List
Time (America/Boise) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-01-29 17:30:15N7MKY*****EBLGz N7MKY 4
2023-01-29 17:30:10KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 3
Todays Heard List
Time (America/Boise) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-01-29 17:30:15N7MKY*****EBLGz N7MKY 4
2023-01-29 17:30:10KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 3
2023-01-29 17:30:05N7MKY*****EBLGz N7MKY 3
2023-01-29 17:29:39KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 23
2023-01-29 17:29:34N7MKY*****EBLGz N7MKY 2
2023-01-29 17:29:18KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 14
2023-01-29 17:29:12N7MKY*****EBLGz N7MKY 3
2023-01-29 17:29:00KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 10
2023-01-29 17:28:57N7MKY*****EBLGz N7MKY 1
2023-01-29 17:28:49KJ7JAS*****FAMfV N7MKY 2
2023-01-29 17:06:11N7MKY*****EBLGz N7MKY 2
Alltime Heard List
Time (America/Boise) Callsign Target Gateway
2023-01-29 17:30:15N7MKY*****EBLGz N7MKY
2023-01-29 17:30:10KJ7JAS*****FAMfV N7MKY
2023-01-29 12:27:24WA7IT*****F5hiK N7MKY
2023-01-28 17:49:40KM7TAM*****EB07J N7MKY
2023-01-28 10:14:20K*****H5JER N7MKY
2023-01-27 15:05:03K2CVDALL K2CVD
2023-01-27 01:45:49KFØLFE*****EBKqe N7MKY
2023-01-26 20:32:57K7LANALL K7LAN
2023-01-26 19:30:29K7HBJ*****F0juy N7MKY
2023-01-26 19:16:19KBØBSIALL KBØBSI
2023-01-25 21:32:56KK7AYJ*****EB8up N7MKY
2023-01-25 20:42:34W7DAW*****F03re N7MKY
2023-01-25 11:38:38KK7JSJ*****EB1yA N7MKY
2023-01-24 21:42:39WB7BOIALL WB7BOI
2023-01-24 13:52:42K6SKIALL N7MKY
2023-01-24 11:48:41KI7EZU*****H5M3W N7MKY
2023-01-24 11:40:42SKYHUBALL N7MKY
2023-01-24 11:40:29NØOAY*****EBTde N7MKY
2023-01-24 11:33:42K6OWF*****EBHWB N7MKY
2023-01-24 11:11:55KQ4FBM/TIM*****H6FWB N7MKY
2023-01-24 11:11:25N2PITALL N7MKY
2023-01-24 11:10:48KG6AAQALL N7MKY
2023-01-24 11:09:53W4KNAALL N7MKY
2023-01-24 10:48:33KC5SPGALL N7MKY
2023-01-24 10:39:21KD2LRX*****EBSNM KD2LRX
2023-01-23 19:44:07KEØVH-JACK*****G0eft N7MKY
2023-01-23 19:39:16KFØLGX*****EBAsE N7MKY
2023-01-23 19:36:48NC2WX-GARY*****FAUTT N7MKY
2023-01-23 19:33:49KEØTPW*****EBjWw N7MKY
2023-01-23 19:30:58ZL2BEZ*****EADnU N7MKY
2023-01-22 08:56:00KC9JCHALL N7MKY
2023-01-22 07:32:42WØKPH*****EBTqv N7MKY
2023-01-22 07:10:52KC1LVB-RPTALL N7MKY
2023-01-22 06:18:07KDØSBN*****FA2ZL N7MKY
2023-01-22 03:26:37VE4REM*****H5SAF N7MKY
2023-01-22 03:25:24AE7RJ*****G00L0 N7MKY
2023-01-21 23:50:32JI3IBK/4ØØ*****F0I12 N7MKY
2023-01-21 22:22:21N2OKBALL N7MKY
2023-01-21 19:25:09VE5RH/SASK*****EAEIw N7MKY
2023-01-21 17:39:06N7MKY-HRI2ALL N7MKY
2023-01-21 17:19:19KØATP*****F0Rb4 N7MKY
2023-01-21 16:45:57KK6AYDALL N7MKY
2023-01-21 16:45:17K6RRS-JIM*****F04zT N7MKY
2023-01-21 14:33:21WØKPH/KAT*****EBTqv N7MKY
2023-01-21 14:11:02KBØDDALL N7MKY
2023-01-21 13:50:34NC2WX/GARY*****FAUTT N7MKY
2023-01-21 13:48:27KO4AXL-TIM*****H5OCW N7MKY
2023-01-21 13:32:17KK7EIX*****EB8D2 N7MKY
2023-01-21 13:06:47AE2TB*****EBDQM N7MKY
2023-01-21 12:55:12N1CUI*****EBBtX N7MKY
2023-01-21 12:44:56KFØEYS*****F0pBI N7MKY
2023-01-21 12:42:10NC3M-MIKE*****E07d6 N7MKY
2023-01-21 12:17:45N6RNJALL N7MKY
2023-01-21 12:06:18N7NFT-NATE*****H6KMM N7MKY
2023-01-21 12:03:21W5HWZ/BILL*****G0Yha N7MKY
2023-01-21 11:58:21KB2IDXALL N7MKY
2023-01-21 11:07:19AF7JDALL N7MKY
2023-01-21 10:51:52WØJRLALL N7MKY
2023-01-21 10:47:15NC2WXALL N7MKY
2023-01-21 10:33:30N6SJM*****FApzG N7MKY
2023-01-21 10:18:3531941Ø9ALL N7MKY
2023-01-20 15:09:59openSPOT4ALL N7MKY
2023-01-20 13:54:42AC2AEALL AC2AE
2023-01-20 09:02:41PAØGHK*****F0KCp N7MKY
2023-01-19 18:47:00W4AMR-7ALL W4AMR-7
2023-01-19 16:55:24W4AMRALL W4AMR
2023-01-16 10:05:08KN6NBU*****EBJCi N7MKY
2023-01-16 10:04:42KD7IYA*****E5Avl N7MKY
2023-01-14 18:29:38N9KWGALL N7MKY
2023-01-14 17:17:05K1KC-PORT7*****EBbVD N7MKY
2023-01-14 17:14:19VK5JP/PETE*****G0Tfp N7MKY
2023-01-14 17:11:15K9EQ/CHRIS********** N7MKY
2023-01-14 16:48:34KEØYJJ-RIK*****F04OV N7MKY
2023-01-14 16:36:09VK5VGC*****FAJTj N7MKY
2023-01-14 16:30:44VK5MRD/DAV*****E54mS N7MKY
2023-01-14 16:28:41VK5TRA*****EBkFE N7MKY
2023-01-14 16:26:01VK5AHALL N7MKY
2023-01-14 16:25:04VK5BJE*****H5N9L N7MKY
2023-01-14 16:20:39VK5DAD-FT5*****EBWKW N7MKY
2023-01-14 16:10:54WB8E*****F5WBb N7MKY
2023-01-14 15:08:36NØLSR-UDO*****F0M73 N7MKY
2023-01-14 15:08:02K9EQ-CHRIS********** N7MKY
2023-01-14 15:01:35NØJSALL N7MKY
2023-01-14 14:40:21ZB2MRALL ZB2MR
2023-01-14 13:56:27VE3XID/JIMALL N7MKY
2023-01-14 13:45:57WD9JEN*****EBAyY N7MKY
2023-01-14 12:19:00W9JJF*****H09BE N7MKY
2023-01-14 11:13:08KBØVK********** N7MKY
2023-01-14 10:10:40KCØAYP-MIK*****FAh20 N7MKY
2023-01-13 17:53:12N1HVX/RUSS*****F0Tqy N7MKY
2023-01-13 17:52:45W9FCC-DAN*****FBNjS N7MKY
2023-01-13 16:13:50WB9BBE*****H6IZE N7MKY
2023-01-13 06:12:25KFØRIK********** N7MKY
2023-01-12 18:50:01KK7AXGALL KK7AXG
2023-01-12 18:33:47KJ7YLS/JSE*****H57Q4 N7MKY
2023-01-11 17:44:12ADJ*****EBosm N7MKY
2023-01-10 12:14:47KJ7YLS*****H57Q4 N7MKY
2023-01-08 13:53:02W9TBZ/TOM*****F06Un N7MKY
2023-01-08 13:49:47WA7SDO-DAV*****F0Fn4 N7MKY
2023-01-08 13:49:25AD7SH********** N7MKY
2023-01-08 12:54:15N7XTR*****F05VZ N7MKY
2023-01-08 12:30:33AD7SH-LEE*****F04WY N7MKY
2023-01-08 11:57:19K2ACD*****F0Fp8 N7MKY
2023-01-08 11:46:21K5PSN*****F008a N7MKY
2023-01-07 20:36:10JA1WLQ-3ØØ*****FAKwD N7MKY
2023-01-07 19:16:08W4IMT IDALL N7MKY
2023-01-07 18:23:55KB7SQSALL N7MKY
2023-01-07 16:52:32K7SU-KELLY*****F0X6C N7MKY
2023-01-07 11:48:44W7LPN*****F0nvR N7MKY
2023-01-07 11:47:25K7NNG*****EBLFq N7MKY
2023-01-05 18:50:02WB9LULALL N7MKY
2023-01-05 18:46:35KA5ULEALL KA5ULE
2023-01-05 18:44:03KB6DHRALL N7MKY
2023-01-05 18:40:25N5DWRALL N7MKY
2023-01-05 18:40:03K2HZEALL N7MKY
2023-01-05 18:39:02N2KFALL N7MKY
2023-01-05 18:38:132EØTGEALL N7MKY
2023-01-05 18:37:59AD7NY-FT5ALL AD7NY
2023-01-05 18:37:20KD2MSUALL N7MKY
2023-01-05 18:36:07NV7SSALL N7MKY
2023-01-05 11:04:20KA5IAKALL KA5IAK
2023-01-04 14:06:45AD7NYALL N7MKY
2023-01-04 10:16:44KJ7JAS DON*****EAUiH N7MKY
2023-01-02 21:15:38N7AMFALL N7MKY
2023-01-02 21:15:00JJ6VARALL N7MKY
2023-01-02 21:10:43AMERICALL N7MKY
2023-01-02 21:10:36MM7KELALL N7MKY
2023-01-02 21:10:12JR1FVKALL N7MKY
2023-01-02 21:07:12N8HQRALL N7MKY
2023-01-02 21:03:27K7MSAALL N7MKY
2023-01-02 21:01:30WA2FHXALL N7MKY
2022-12-31 16:56:26MØWCWALL N7MKY
2022-12-31 11:12:33WC7MALL WC7M
2022-12-30 21:35:53KFØAUWALL N7MKY
2022-12-30 21:25:31KE8SMTALL N7MKY
2022-12-30 21:22:20NJ3XALL N7MKY
2022-12-30 21:21:40K1KHJALL N7MKY
2022-12-30 12:25:36LZ1AMAALL N7MKY
2022-12-29 19:52:46KK7GLM*****F07K8 N7MKY
2022-12-29 19:46:49K7ROK JOHN*****EBcVZ N7MKY
2022-12-29 18:36:04W8WCLALL W8WCL
2022-12-29 16:49:02KB9CRAALL N7MKY
2022-12-29 16:48:46VE6FMHALL N7MKY
2022-12-29 16:44:57KP3AALL N7MKY
2022-12-29 16:44:34MW3LURALL N7MKY
2022-12-29 16:41:17DO9RAIALL N7MKY
2022-12-29 16:37:21VE3CGDALL N7MKY
2022-12-29 16:23:29KE8TGAALL N7MKY
2022-12-29 16:21:21NY2SALL N7MKY
2022-12-29 16:15:56W6ZDALL N7MKY
2022-12-29 16:08:43K1WMPALL N7MKY
2022-12-29 15:49:13KM6KAQALL N7MKY
2022-12-29 15:44:49NB9DALL N7MKY
2022-12-29 15:25:49M3MVFALL N7MKY
2022-12-29 15:22:41K4TLTALL N7MKY
2022-12-29 15:22:02KJ6DLFALL N7MKY
2022-12-29 15:12:57NY2MALL N7MKY
2022-12-29 15:02:15KN4UXOALL N7MKY
2022-12-29 14:58:28K7GDMALL N7MKY
2022-12-29 14:56:37W6RPCALL N7MKY
2022-12-29 14:47:09VE3ENUALL N7MKY
2022-12-29 14:42:58NW4QALL N7MKY
2022-12-29 14:36:51WB9KAEALL N7MKY
2022-12-29 14:36:08K8YBSALL N7MKY
2022-12-29 14:32:22WB1EAEALL N7MKY
2022-12-29 14:29:09KB1ZIRALL N7MKY
2022-12-29 14:28:32KC5YMCALL N7MKY
2022-12-29 14:25:27WH6OQALL N7MKY
2022-12-29 14:23:14KC8MXWALL N7MKY
2022-12-29 14:21:51KC8HUXALL N7MKY
2022-12-29 14:20:06W2IRTALL N7MKY
2022-12-29 14:19:29M7CKGALL N7MKY
2022-12-29 14:19:20KD2REKALL N7MKY
2022-12-29 14:14:12N2DCBALL N7MKY
2022-12-29 13:57:08KI5TLHALL N7MKY
2022-12-29 13:47:43N5WWWALL N7MKY
2022-12-29 13:47:26MØPSBALL N7MKY
2022-12-29 13:44:40WA2JNFALL N7MKY
2022-12-29 13:28:57N1AROALL N7MKY
2022-12-29 13:24:30KMØONTALL N7MKY
2022-12-29 13:24:20W5NMHALL N7MKY
2022-12-29 13:18:02N4DJCALL N7MKY
2022-12-29 13:15:37KD9WANALL N7MKY
2022-12-29 13:15:16KI5RGYALL N7MKY
2022-12-29 13:11:35N2QGVALL N7MKY
2022-12-29 13:08:25KC3VBCALL N7MKY
2022-12-29 12:52:17KN6RWNALL N7MKY
2022-12-29 12:51:08N1GMBALL N7MKY
2022-12-29 12:50:57KO4PDZALL N7MKY
2022-12-29 12:34:08WV4TACALL N7MKY
2022-12-29 12:32:48W3CMFALL N7MKY
2022-12-29 12:30:05KEØWNLALL N7MKY
2022-12-29 12:25:22KM4UHUALL N7MKY
2022-12-29 12:21:19W8MKHALL N7MKY
2022-12-29 12:10:54KD9ODHALL N7MKY
2022-12-29 12:04:24KB3ZALL N7MKY
2022-12-29 11:58:37N2FBVALL N7MKY
2022-12-29 11:58:13W4EARALL N7MKY
2022-12-29 11:51:41KN6WPZALL N7MKY
2022-12-29 11:45:23KB7STNALL N7MKY
2022-12-29 11:32:37N4NSHALL N7MKY
2022-12-29 11:19:26AA4FXALL N7MKY
2022-12-29 11:11:30KD6IYJALL N7MKY
2022-12-29 11:11:23KØAAJALL N7MKY
2022-12-29 11:10:28N2HJKALL N7MKY
2022-12-29 10:39:32W3ICFALL N7MKY
2022-12-29 10:38:41W4HIALL N7MKY
2022-12-29 10:29:33NM2VALL N7MKY
2022-12-29 10:29:02WV8BSALL N7MKY
2022-12-29 10:26:33WØWTALL N7MKY
2022-12-29 10:18:51KN6VVWALL N7MKY
2022-12-29 10:10:28DL4FCTALL N7MKY
2022-12-29 10:10:09W6BKMALL N7MKY
2022-12-29 10:07:26K7UWQALL N7MKY
2022-12-29 10:00:08M6RGSALL N7MKY
2022-12-29 09:55:33AA9HQALL N7MKY
2022-12-29 09:51:03NØNAPALL N7MKY
2022-12-29 09:34:53GØPTDALL N7MKY
2022-12-29 09:31:25WH7QALL N7MKY
2022-12-29 09:30:34KI8DALL N7MKY
2022-12-29 09:21:15WQ9VALL N7MKY
2022-12-29 09:17:302EØMPGALL N7MKY
2022-12-29 09:17:20KF5YNNALL N7MKY
2022-12-29 09:15:41KC9EODALL N7MKY
2022-12-29 09:07:06KØNYEALL N7MKY
2022-12-29 08:48:35EA5FASALL N7MKY
2022-12-29 08:48:02KM6PSALL N7MKY
2022-12-28 14:06:17WA2UBHALL WA2UBH
2022-12-25 17:26:36NJ1SALL N7MKY
2022-12-23 00:33:49KL7ETALL N7MKY
2022-12-22 21:45:42KGØBKALL N7MKY
2022-12-22 21:21:14JJ2ARBALL N7MKY
2022-12-22 21:03:30AG7WQALL N7MKY
2022-12-22 20:49:21VK2DYALL N7MKY
2022-12-22 20:12:32KC4ZYCALL N7MKY
2022-12-22 20:04:13KC2ZUMALL N7MKY
2022-12-22 19:22:22N3LBPALL N7MKY
2022-12-22 19:18:07KD2BPGALL N7MKY
2022-12-22 19:07:37KEØMIZALL N7MKY
2022-12-22 18:45:47N9NJSALL N7MKY
2022-12-22 18:31:59KC5DLFALL KC5DLF
2022-12-22 13:51:54AF7FW*****F0Iul N7MKY
2022-12-20 22:44:24KO4CWFALL N7MKY
2022-12-18 13:41:20KC7USQ*****F5GLa N7MKY
2022-12-17 11:19:34IK7SUIALL N7MKY
2022-12-16 15:18:542EØAOO*****F0lWI N7MKY
2022-12-15 21:40:28KØSSDALL N7MKY
2022-12-15 20:23:04KO4DKNALL N7MKY
2022-12-15 19:35:24KE8ICSALL N7MKY
2022-12-15 19:05:13K7ROK-JOHN*****F0WWE N7MKY
2022-12-15 19:03:40AA1SGALL N7MKY
2022-12-15 17:02:59W7TCOALL W7TCO
2022-12-11 23:41:03K7JBCALL N7MKY
2022-12-11 03:22:21ON4MAXALL N7MKY
2022-12-09 10:22:36ZL1RDALL N7MKY
2022-12-08 20:20:05N8HUBANALL N7MKY
2022-12-08 20:18:16KD2OVMALL N7MKY
2022-12-06 08:59:55K7SIE/RAND*****F0lhY N7MKY
2022-12-02 13:36:46K7SIEALL K7SIE
2022-12-01 21:20:06KC3TFWALL KC3TFW
2022-12-01 20:30:12W7DKLALL W7DKL
2022-12-01 18:44:45ND1CALL N7MKY
2022-12-01 17:59:24WØNWAALL N7MKY
2022-12-01 12:17:15CT5GIC*****F0GQ6 N7MKY
2022-12-01 12:17:09CT5JYE*****F038V N7MKY
2022-12-01 08:43:02VE3LKTALL VE3LKT
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2023-01-30, 03:20:26 (America/Boise) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard